Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych stanowi dla nas priorytet. Poniżej wyjaśniamy w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz o zakresie pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych. W końcowej części znajdą Państwo informacje o przysługujących Państwu w związku z tym przetwarzaniem prawach.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie konieczne, a brak będzie powszechnie obowiązujących podstaw do takiego przetwarzania, przetwarzanie będzie mogło odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Chcemy Państwa zapewnić, że jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne mające służyć jak najlepszej ochronie Państwa danych osobowych.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skontaktować się z nami, np. za pośrednictwem widniejącego na stronie formularza, poczty elektronicznej, czy komunikatorów, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami, nie przekazując w tym celu danych, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego pod numerem 575 013 837.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Państwa danych jest PREX HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie. Bycie administratorem danych oznacza między innymi, że jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

 W jakim celu będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy m. in.:

 • do podejmowanie działań zmierzających do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • do realizacji zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w związku z koniecznością wypełniania ciążących na nas obowiązków, wynikających z przepisów prawa, regulujących naszą działalność (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu dochodzenia naszych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanym przeciwko nam, a związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dla realizacji naszego uzasadniony interesu, np. marketingu usług i produktów, chyba że Państwa podstawowe prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter wobec naszych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dla celów związanych z zarządzaniem i administracją wewnętrzną naszego przedsiębiorstwa, w tym tworzenia analiz i statystyk wewnętrznych, chyba że Państwa podstawowe prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter wobec naszych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dla realizacji procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, związanych z prowadzoną przez nas działalnością, m.in. zajmującym się obsługą kadrową, prawną czy będących dostawcami usług IT, jak również do podmiotów wykonujących usługi na podstawie zawartej przez nas umowy franczyzy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z nami, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów szczególnych prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów (np. prawa podatkowego).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zwykle dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Państwa dane nie będą też przekazywane poza EOG.

 Jakie Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywali?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Państwa, w tym:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane wymagane do zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury,
 • dane związane z zatrudnieniem,
 • dane kontaktowe,
 • dane dotyczące stanu zdrowia.

Jeśli zawrzemy z Państwem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną związaną ze świadczeniem usług dokładne informacje w tym zakresie otrzymają Państwo w przeznaczonym dla Państwa oświadczeniu.

Nigdy nie zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

 Czy mają Państwo obowiązek podać nam swoje dane?

W zakresie przetwarzania danych celem rekrutacji i zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań obowiązujących przepisów prawa. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie u nas.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania nałożonych na nas zadań ustawowych, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wypełnienia tychże zadań nałożonych przez ustawodawcę. Podanie danych ma charakter obowiązkowy, ponieważ jest niezbędne do rozliczania z organami Państwowymi oraz wykonania wobec niech zobowiązań. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest również obowiązkiem ustawowym.

Dla celów marketingowych dane mogą być podawane dobrowolnie.

 Szczególne przypadki gromadzenia danych osobowych, w tym pośrednie gromadzenie.

Zazwyczaj gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, z którymi łączą nas, łączyły lub będą łączyły bezpośrednie stosunki, takich jak:

 • pracownicy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,
 • studenci,
 • stażyści,
 •  

Niekiedy możemy jednak gromadzić również informacje dotyczące Państwa, nawet gdy nie łączą nas z Państwem bezpośrednie stosunki. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Państwa dane kontaktowe będą nam przekazywane.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 1. Aby wykonać obowiązki nałożone na nas przez ustawodawcę:
 • wprowadzamy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nadużyciom,
 • odpowiadamy na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy,
 • wypełniamy obowiązki wynikające z przepisów m.in. podatkowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych
 1. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań, m.in. udzielania Państwu pomocy i odpowiadania na Państwa zapytania.
 2. W celu zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów, m.in. dla tworzenia statystyk, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w spółce, w celu ulepszenia istniejących
 3. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszej służby, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, tj. w celu:
 • udokumentowania wizyt,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • zarządzania informatyką, zarządzania infrastrukturą oraz bezpieczeństwem informatycznym,
 • tworzenia statystyk, testów i modeli dla badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w spółce, prawidłowemu gospodarowaniu zasobami, ocenie działalności gospodarczej, planowaniu rozwoju.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Państwa dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom medycznym, gdy zachodzi taka uzasadniona konieczność,
 • usługodawcom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu,
 • partnerom, z którymi łączy nas stała współpraca,
 • organom sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak lekarze, prawnicy, notariusze lub audytorzy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy a po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów i do chwili przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania.

Jakie prawa Państwu przysługują i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu – mają Państwo prawo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
 • prawo do poprawiania – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo żądać wprowadzenia odpowiednich zmian,
 • prawo do usunięcia – to przysługujące Państwu prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo wnieść o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Państwu w przypadku i wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie w zakresie dozwolonym przez prawo. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, iż cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na ważność operacji przetworzenia dokonanych przed jej wycofaniem,
 • prawo do przekazywania danych – jeżeli jest to zgodne z prawem i wykonalne, mogą Państwo domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Państwu zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Państwa danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panią r.pr. Mają Sobocińską – Dura pod adresem: biuro@msdlegal.pl.